Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Poradnia jest publiczną placówką oświatową udzielającą pomocy:
• dzieciom od 0 do 3 lat,
• dzieciom w wieku przedszkolnym,
• dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne),
• rodzicom,
• nauczycielom i wychowawcom.
 
Korzystanie z pomocy zatrudnionych w Poradni specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradcy zawodowego jest dobrowolne i bezpłatne. Terminy badań należy uzgadniać wcześniej osobiście lub telefonicznie. Nie jest wymagane skierowanie. 
Nasza placówka współpracuje z instytucjami służby zdrowia, pomocy społecznej, sprawiedliwości, placówkami oświatowymi oraz innymi niosącymi pomoc dziecku  i rodzinie.
Pomagamy dzieciom i młodzieży mającej: 
• trudności w nauce,
• problemy emocjonalno-społeczne (trudności w kontaktach z rówieśnikami, konflikty z rodzicami, nauczycielami, lęki i inne),
• specyficzne trudności w uczeniu się (czytanie, pisanie, liczenie),
• trudności w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
• różnorodne zaburzenia i odchylenia rozwojowe,
• zaburzenia zachowania,
• zaburzenia mowy,
• problemy osobiste i rodzinne.
 
Nasi specjaliści udzielają konsultacji i porad oraz prowadzą:
a. na terenie Poradni:
• diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną,
• terapię logopedyczną,
• terapię psychologiczną,
• terapię pedagogiczną (w tym zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, indywidualny trening ortograficzny i inne),
• diagnozę i terapię integracji sensorycznej,
• diagnozę i terapię metodą Warnkego,
• terapię metodą EEG Biofeedback,
• terapię metodą Instrumental Enrichment®,
• doradztwo zawodowe dla uczniów,
• zajęcia warsztatowe ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców’’, „Warsztaty dla Dobrych Rodziców”,
• konsultacje dla pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli, wychowawców,
• grupę wsparcia dla rodziców – absolwentów „Szkoły dla Rodziców
i Wychowawców”,
• grupę wsparcia dla dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, psychologów
i pedagogów szkolnych,
• warsztaty dla uczniów gimnazjum „Nie jest łatwo być dorosłym, ale jeszcze trudniej dorastać” dotyczące m.in. kształtowania umiejętności interpersonalnych, budowania poczucia własnej wartości, efektywnego radzenia sobie ze stresem, treningu asertywności, zagrożeń związanych z dorastaniem, rozwijania twórczego myślenia, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, 
• warsztaty dla młodzieży „Skuteczna nauka, czyli jak się uczyć, żeby zapamiętać; jak zapamiętać,  żeby nie zapomnieć”. Program zajęć obejmuje m.in. poznawanie technik pamięciowych, doskonalenie koncentracji uwagi, ćwiczenie twórczego myślenia, poszerzanie wiedzy o stylach uczenia się, tworzenie efektywnych notatek (map myśli), organizowanie procesu nauki, poznawanie metod radzenia sobie ze stresem,
• zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej „Trening twórczego myślenia”. Celem warsztatów jest wspomaganie rozwoju funkcji poznawczych takich jak: spostrzeganie wzrokowe, koncentracja uwagi, abstrahowanie, pamięć, pobudzanie zdolności i możliwości twórczych, rozwijanie płynności, giętkości i oryginalności myślenia, uświadamianie uczestnikom ich potencjału twórczego, możliwość przeżycia satysfakcji pracy twórczej i jej efektów, pokonywanie schematów w myśleniu, zyskanie swobody twórczej, zachęcenie do poszukiwania oryginalnych rozwiązań w życiu codziennym,
• Trening Umiejętności Społecznych (TUS) mający na celu kształtowanie umiejętności społecznych u osób z zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami w sferze społecznej i emocjonalnej.

b. na terenie szkół i placówek:
• zajęcia integracyjne dla uczniów,
• zajęcia profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom, zachowaniom aspołecznym, 
• trening umiejętności interpersonalnych,
• trening ortograficzny,
• warsztaty dotyczące wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
• przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy dla dzieci klas I-III,
• badania przesiewowe ”Skalą ryzyka dysleksji” (dla klas 0-II),
• dni konsultacji i porad,
• szkolenia dla nauczycieli,
• prelekcje dla rodziców.
 
W Poradni działają zespoły orzekające kwalifikujące dzieci i młodzież niepełnosprawną: niesłyszącą, słabo słyszącą, niewidomą, słabo widzącą, autystyczną, niedostosowaną społecznie, zagrożoną niedostosowaniem społecznym, niepełnosprawną ruchowo lub intelektualnie w różnym stopniu do odpowiednich form kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju, natomiast uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, do indywidualnego nauczania.

 

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny